Fossils
from the river Maas area - between Steyl and Well - North Limburg - the Netherlands
Fossils from the collection Mart Deckers - Tegelen
copyright, text and photo's: Mart Deckers
Zee-egel (Urchin) - Gauthieria gr. radiata
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
8 cm
Fossiel hout (Petrified wood)
vindpl. Maas/Venlo
7 cm
Fossiel hout (Petrified wood)
vindpl. Maas/Venlo
7 cm
Kiezelooliet
vindpl. Maas/Venlo
8.5 cm
Kiezelooliet
vindpl. Maas/Venlo
8.5 cm
Pijlinktvis - Belemnitella gr. junior?
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
6 cm
Armkleppige: Brachiopode -  Spirifer sp.
Devoon - vindpl. Maas/Tegelen
9 cm
Koraal - Favosites sp?
Devoon? - vindpl. Maas/Tegelen
15 cm
Pectinide
vindpl. Maas/Tegelen
7.5 cm
Zee-egel (Urchin) - Diplodetus sp.
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
12 cm
Mosdiertje: Bryozoa
Laat Krijt (Late Cretacious) vindpl. Grindpad/Tegelen
3 cm
Zee-egel (Urchin) - Oolopygus gr. pyriformis
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Tegelen
7.5 cm
Agaat
vindpl. Grind (gravel)/Venlo
15 cm
Agaat
vindpl. Grind (gravel)/Venlo
15 cm
Koraal - Heliotes megastoma
Devoon? - vindpl. Maas/Steyl
7 cm
Koraal - Heliotes megastoma
Devoon? - vindpl. Maas/Steyl
7 cm
Koraal - Heliotes megastoma
Devoon? - vindpl. Maas/Steyl
7 cm
Koraal met calciet (calcite) - Indet.
Devoon? - vindpl. Maas/Tegelen

Koraal met calciet (calcite) - Indet.
Devoon? - vindpl. Maas/Tegelen


Koraal - Heliotes megastoma
Devoon? - vindpl. Maas/Tegelen
6 cm
Zee-egel (Urchin) - Echinocorys sp.
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Akker/Tegelen
7.5 cm
Koraal - Indet.
Devoon?
vindpl. Maas/Tegelen

#23 - Armkleppige: Brachiopode - Spirifer sp.
Devoon
vindpl. Maas/Tegelen - 5 cm.

#24 - Zee-egel (Urchin) - Hemiaster prunella
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
7.5 cm
Plantenresten
Devoon?
vindpl. Maas/Tegelen - 6.5 cm.

Koraal - Indet. sp.
Devoon?
vindpl. Maas/Steyl - 13 cm

Plantenstengel - Calamites sp.
Carboon?
vindpl. Maas/Steyl - 8 cm.

febr. 2009
Koraal - Heliotes megastoma
Devoon? - vindpl. Maas/Tegelen
5 cm
Kiezelooliet
vindpl. Grindgat Arcen
5 cm
Koraal - Indet. sp.
Devoon?
vindpl. Maas/Well - 4.5 cm

Zee-egel (Urchin) - Gauthieria gr. radiata
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maa/Tegelen

#32 - Armkleppige: Brachiopode - Indet sp.
Devoon
vindpl. Maas/Tegelen - 4 cm. - *same matrix as #23

Koraal - Indet. sp.
Devoon?
vindpl. Maas/Tegelen - 5 cm

Zee-egel (Urchin) - Procassidulus lapiscancri
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
12 mm
Zee-egel (Urchin) - Procassidulus lapiscancri
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
12 mm
Zee-egel (Urchin) - Hemiaster koninckanus
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Tegelen
15 mm
#37 - Zee-egel (Urchin) - Hemiaster prunella
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
1 cm  - * same matrix as #24
Zeeleliestelen - Crinoid columnais
Devoon - vindpl. Grindpad Tegelen
1-3 cm
Zeeleliestelen - Crinoid columnais
Devoon - vindpl. Grindpad Tegelen
1-3 cm
Zeeleliestelen - Crinoid columnais
Devoon - vindpl. Grindpad Tegelen
1-3 cm
Zee-egel (Urchin) - Catopygus fenestratus
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
15 mm
Zee-egel (Urchin) - Catopygus fenestratus
Laat Krijt (Late Cretacious) - vindpl. Maas/Steyl
15 mm
www.rayer-minerals.com